ˆ

Konsulatcje Aktów Prawa Miejscowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 13:11:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łęknica.
2) projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łęknica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
3) projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu  sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łęknica
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 11 czerwca 2018r. do 19 czerwca 2018r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok. 104 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok.104, tel.(68) 3624702
 
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                  /-/  Piotr Kuliniak

Akapit nr 2 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O WYNIKACH KONSULTACJI
 
Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łęknica.
2) projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łęknica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
3) projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu  sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łęknica
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 11 czerwca 2018r. do 19 czerwca 2018r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Nie przedstawiono opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji, co oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko d/s społecznych i rozwoju lokalnego pok.104, tel.(68) 3624702
 
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                             /-/  Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dagmara Malik Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 13:10:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marlena Chojnacka Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 13:11:17
Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 13:16:14
Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 10:14:02
Artykuł był wyświetlony: 449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje APM:projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-18 14:47:11

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od dnia 18 kwietnia 2017r. do dnia 26 kwietnia 2017r.
 
Forma konsultacji:
Zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów prawa miejscowego w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane w komórce organizacyjnej UM w Łęknicy odpowiedzialnej za przeprowadzenie
konsultacji lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Sekretarz Gminy, tel 68 36 24 707, pok. 203; stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami pok. 206, tel 68 36 24 709 UM Łęknica
 
Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak
 
 

Projekt i uzasadnienie uchwały

UCHWAŁA NR ………………….. RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia …. kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęknica.
§ 2. Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, w szczególności potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
2) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu
 
§ 4. Umowa najmu na czas nieoznaczony jest zawierana z osobami, których średni dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
 
1) 170 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 140 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
 
§ 5. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest z osobami, których średni dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
 
1) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 60 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
 
§ 6. 1. O zastosowanie obniżki czynszu mogą ubiegać się najemcy lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, których średni dochód w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 85 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i
75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
 
2. Obniżki czynszu nie stosuje się wobec najemców lokali socjalnych.
 
Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy
§ 7. Warunkami zamieszkiwania kwalifikującymi wnioskodawcę do ich poprawy są:
1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę uprawnioną do jego zajmowania jest mniejsza niż 5 m2, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniejsza niż 10 m2;
2) zamieszkiwanie w lokalu niedostosowanym do potrzeb zdrowotnych wnioskodawcy, potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim.
Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 8. Umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego w pierwszej kolejności zawierane są z osobami, które:
1) zostały pozbawione mieszkań w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów;
2) zamieszkują w lokalach mieszkalnych, w których w trybie przepisów o nadzorze budowlanym stwierdzony został stan zagrożenia życia;
3) są bezdomne;
4) opuściły placówkę opiekuńczą lub rodzinną pieczę zastępczą, jednak w okresie nie dłuższym niż dwa lata po osiągnięciu pełnoletności;
5) posiadają przyznane prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach
§ 9. Ustala się następujące warunki dokonywania zamiany lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, polegającej na dostarczeniu lokalu wolnego w zamian za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę:
1) przekazanie przez najemcę do dyspozycji gminy lokalu, w którym w stosunku do lokalu wolnego, występuje dodatkowa powierzchnia mieszkaniowa stanowiąca co najmniej 1 pokój;
2) gdy za zamianą przemawiają ważne względy zdrowotne ;
3) wnioskodawca wystąpił o zamianę na lokal o niższym standardzie.
§ 10. Zamiana lokali mieszkalnych może być realizowana na wniosek zainteresowanych zamianą najemców lokali pod warunkiem, że w wyniku zamiany w żadnym z lokali mieszkalnych będących przedmiotem zamiany powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 5 m2 na członka gospodarstwa domowego.

 
Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
 
§ 11. 1. Załatwianie spraw najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych rozpoczyna się po złożeniu wniosku.
2. Złożone kompletne wnioski podlegają weryfikacji pod względem spełnienia wymogów uchwały.
3. Wnioski zweryfikowane pozytywnie wpisywane są na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal wnioskowanego typu.
4. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawcę powiadamia się pisemnie.
5. Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego podawana jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zakwalifikowanie wnioskodawcy jako uprawnionego do zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy najmu lokalu socjalnego nie stanowi zobowiązania gminy Łęknica do zawarcia z nim umowy.
7. Wnioski umieszczone na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego są ważne 1 rok od daty złożenia wniosku.
8. W przypadku, gdy w gminnym zasobie mieszkaniowym znajduje się wolny lokal mieszkalny, Miejska Komisja Mieszkaniowa weryfikuje wnioski i przedstawia swoją opinię Burmistrzowi Łęknicy.
9. Na podstawie zgormadzonych dokumentów oraz opinii Miejskiej Komisji Mieszkaniowej Burmistrz Łęknicy dokonuje przydziału lokalu.
§ 12. W celu poddania kontroli trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali, Burmistrz Łęknicy powołuje Miejską Komisję Mieszkaniową.
Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym
przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy
 
§ 13. 1. Z osobami będącymi członkami gospodarstwa domowego najemcy wspólnie z nim zamieszkującymi, w sytuacji opuszczenia lokalu przez najemcę z zamiarem rezygnacji z najmu, umowy na czas nieoznaczony zawiera się, gdy złożą wniosek o przydział lokalu i spełniają kryteria zawarte w § 4 niniejszej uchwały.
 
2. Osoby, które pozostały w lokalu, a nie wstąpiły w stosunek najmu opuszczają lokal w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty opuszczenia lokalu przez najemcę.
 
§ 14. Osoby pozostałe w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, nie otrzymują wskazania do zawarcia umowy najmu i są zobowiązane do opróżnienia lokalu w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty śmierci najemcy.
 
Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

 
§ 15. Lokale o powierzchni powyżej 80 m2 mogą być oddawane w najem z zastosowaniem obowiązującej stawki czynszu najmu w przypadkach:
1) gdy wnioskodawca prowadzi co najmniej 6 osobowe gospodarstwo domowe;
2) lokal wskazywany jest jako lokal zamienny dla dwóch lub więcej osobnych gospodarstw domowych.
 
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 16. Traci moc uchwała Nr XXXII/165/2001 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 października 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2001r. Nr 135 poz. 1485).
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
 
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica
 
 
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica został sporządzony na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
 
Przedmiotowa uchwała reguluje ww zagadnienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2018-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Brzezińska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-18 14:47:11
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2018-04-18 14:48:25
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 14:50:30
Artykuł był wyświetlony: 654 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O WYNIKACH KONSULTACJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-25 14:10:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O WYNIKACH KONSULTACJI
 
       Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica,
2) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2017r.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 14 października 2016r. do 24 października 2016r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń.
 
 
Nie przedstawiono opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji, co oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.201, tel.(68) 3624713
 
 
Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                         Piotr Kuliniak
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Cielińska Data wytworzenia informacji: 2016-11-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2016-11-25 14:10:35
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2016-11-25 14:10:47
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2016-11-25 14:10:47
Artykuł był wyświetlony: 2748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-08 08:43:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O KONSULTACJACH
 
 
 
     Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach:
 
Przedmiot konsultacji:
 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
 
Forma i termin konsultacji:
Konsultacje mają formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i odbędą się w dniu 17 listopada 2016 r., o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
Projekt uchwały zamieszczony będzie na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Stanowisko ds. Obsługi Rady i Jej Organów, pok.101 UM Łęknica tel. 68-362 47 04.
 
 
 
 Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 rok” : http://bip.umleknica.pl/28/874/Wyniki_konsultacji_projektu__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Gminy_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_uprawnionymi_podmiotami_
prowadzacymi_dzialalnosci_pozytku_publicznego_na_2017_rok_E2_80_9D/wersja/1/
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Sztrajbel Data wytworzenia informacji: 2016-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Sztrajbel Data wprowadzenia do BIP 2016-11-08 08:43:33
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2016-11-08 08:44:46
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2016-11-23 11:11:40
Artykuł był wyświetlony: 3434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 rok”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-23 10:39:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 rok”
 
 
Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łęknica na temat projektu „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 rok”.
Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Łęknica.
Konsultacje społeczne miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 17 listopada 2016 roku.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz otrzymać go można było w siedzibie urzędu w Referacie ds. obsługi Rady Miejskiej i jej organów (pok. 101). Ponadto został rozesłany wraz z zaproszeniami do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Łęknica.
Podczas konsultacji przedstawiciele stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Złoty Wiek” wnieśli propozycję, aby w zadaniu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym uwzględnić zajęcia muzyczne – utworzenie zespołu pieśni oraz zwiększyć środki na to zadanie o kwotę 2.400 zł.
 Propozycja zmian została zaakceptowana przez Burmistrza Łęknicy i zapisana w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2017 rok”.
Projekt uchwały po konsultacjach został przekazany pod obrady Radzie Miejskiej w Łęknicy.
 
Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach : http://bip.umleknica.pl/28/870/OGLOSZENIE_BURMISTRZA_O_KONSULTACJACH_0D_0A/wersja/1/
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Sztrajbel Data wytworzenia informacji: 2016-11-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Sztrajbel Data wprowadzenia do BIP 2016-11-23 10:39:29
Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło Data udostępnienia informacji: 2016-11-23 10:40:48
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło Data ostatniej zmiany: 2016-11-23 11:12:46
Artykuł był wyświetlony: 2863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH [projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica] oraz [projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2017r.]

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-14 13:23:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
 
1) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica,
2) projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2017r.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 14 października 2016r. do 24 października 2016r.
 
Forma konsultacji:
zamieszczenie na okres 7 dni projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na tablicy ogłoszeń
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej i składane na Stanowisku d/s podatków i opłat lokalnych pok. 201 UM Łęknica lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail:
 
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Łęknicy, stanowisko d/s podatków i opłat lokalnych, pok.201, tel.(68) 3624713
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński Data wytworzenia informacji: 2016-10-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Cielińska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-14 13:23:36
Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński Data udostępnienia informacji: 2016-10-14 13:26:14
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński Data ostatniej zmiany: 2016-10-14 13:26:14
Artykuł był wyświetlony: 3088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH [projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łęknica na lata 2016-2020]

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-15 12:36:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-07-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-07-15 12:36:28
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-07-15 15:08:02
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-07-15 15:08:02
Artykuł był wyświetlony: 3116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach: 1) projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica; 2) projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-08 09:06:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: M Data wytworzenia informacji: 2016-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Małecka Data wprowadzenia do BIP 2016-06-08 09:06:57
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-06-08 09:09:51
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-06-08 09:09:50
Artykuł był wyświetlony: 3174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH [projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2016 roku]

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-09 14:43:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-02-09 14:43:20
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-02-09 14:45:07
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-02-09 14:45:07
Artykuł był wyświetlony: 3499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH [projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Łęknica]

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-20 14:16:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Perczyński Data wytworzenia informacji: 2016-01-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Perczyński Data wprowadzenia do BIP 2016-01-20 14:16:36
Wprowadził informację do BIP: Marcin Perczyński Data udostępnienia informacji: 2016-01-20 14:21:37
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Perczyński Data ostatniej zmiany: 2016-01-20 14:21:37
Artykuł był wyświetlony: 3530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu