ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Łęknicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Otwarty Konkurs Ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 106.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Sztrajbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-21 12:39:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Ołdak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-21 12:45:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Ołdak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21 12:45:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert VI/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50.2019
Burmistrza Łęknicy z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
OGŁOSZENIE

Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania:
1) Nazwa zadania:
"Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień"
2) Cel zadania:
Ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież z Łęknicy w okresie wakacji poprzez:
a) zapewnienie wypoczynku;
b) promocję czynnych form tego wypoczynku;
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
d) nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji;
e) pokonywanie słabości i kompleksów;
f) alternatywne możliwości wyładowania swoich emocji bez stosowania przemocy.
3) Beneficjenci:
Dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Łęknica z rodzin dysfunkcyjnych.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (wolontariat).
Minimalny wkład finansowy pochodzący ze środków oferenta lub innych źródeł nie może stanowić mniej niż 10% całkowitych kosztów zadania.
 
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1) Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018., 450 z późn. zm.);
2)  O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci);
3) Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4) do formularza oferty należy dołączyć program profilaktyczny;
5) Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
6) W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
7) Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2019r.
 
5. Warunki realizacji zadania
1) forma wyjazdowa (obóz, kolonie, półkolonie): uczestnikami powinny być dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi,
2) rekrutacja i kwalifikacja dzieci powinna być prowadzona przez wychowawców ze świetlicy profilaktyczno- wychowawczej, pedagoga szkolnego, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) na obozie kadrę stanowią osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych,
4) Organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi mają obowiązek sprawdzić, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej do działalności osoby znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Rejestr z dostępem ograniczonym), dostępnym na stronie rps.ms.gov.pl zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405). Do oferty należy dołączyć wydruki z systemu potwierdzające, że dane osób dopuszczonych do działalności nie znajdują się w Rejestrze,
5) dziecko może uczestniczyć w obozie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział wskazanego uczestnika w realizacji zadania publicznego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych),
6) program wypoczynku powinien uwzględnić realizację programu profilaktycznego,
7) warunki organizacyjne muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2018., 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016.452),
8) organizator ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku,
9) organizator zagwarantuje bezpieczny i wygodny transport uczestników do miejsca zorganizowania wypoczynku i z powrotem, oraz ubezpieczenie uczestników wypoczynku,
10) dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
11) organizator zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników.
Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:
1) szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
2) zgłoszenie placówki wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora i uzyskanie stosownego zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku.
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
1) kadrę: specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, zgodnych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016.452),
2) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
3) bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
1) formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór formularza dostępny: http://bip.umleknica.pl/system/obj/2403_NOWY_WZOR_-OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_2019.PDF ) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2) oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3) organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Wymagana dokumentacja:
1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru –dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
a) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
b) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy,
c) zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1) złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3) po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4) wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
c) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
 
8. Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby -oferowane miejsce wypoczynku, jego standard, atrakcyjność położenia), ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu wypoczynku (precyzyjny opis planowanych działań, rzetelny realny preliminarz i jasne określenie przeznaczenia planowanych wydatków, spójność preliminarza z programem), ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form metod służących osiągnięciu celu, konkretność i adekwatność programu w odniesieniu do adresatów zadania, kwalifikacje personelu), ocena w skali 0-7 pkt;
4) udziałem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego:
- wkład finansowy własny na poziomie 10% -ocena 1 pkt,
- wkład finansowy własny na poziomie powyżej 10% do 20% -ocena 2 pkt,
- wkład finansowy własny na poziomie powyżej 20% do 30% -ocena 4 pkt,
- wkład finansowy własny na poziomie powyżej 30% -ocena 6 pkt;
5) zakres programu profilaktycznego (kompetencje osób, regulamin zajęć poprzez zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play) - ocena 0-7 pkt;
6) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. - ocena 0-7 pkt;
7) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków –ocena 0-7 pkt.
 
9. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2017 roku – 20.000 zł
Kwota dotacji w 2018 roku – 20.000 zł
Kwota dotacji w 2019 roku – 0 zł
 
10. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 205.
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Iwona Michalska –tel. (68) 3624715,  
Pani Monika Ołdak – tel. (68) 3624700 Sekretariat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
KARTA OFERTY
Adnotacje urzędowe
1. Dane dotyczące ogłoszenia konkursowego
 
2. Nazwa zadania publicznego wskazana w ogłoszeniu
 
3. Nazwa i adres oferenta
 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym
 
2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
3. Oferta przygotowana została na odpowiednim formularzu
 
4. Druk formularza nie został przez oferenta zmodyfikowany
 
5. Program Profilaktyczny
 
6. W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta
 
7. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji
 
8. Wysokość wkładu własnego oferenta spełnia kryterium wskazane w ogłoszeniu
 
9. Do oferty załączone zostały wszystkie załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe
 
 
Uwagi dotyczące oceny formalnej
 
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)

 
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 50.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 30 kwietnia 2019r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018.450 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl;
 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
 
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow .
 
 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łęknica, dnia 05.06.2019r.
 
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień.
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
1.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień

 
20. 000,-

 

 

 

 
Burmistrz
/-/Piotr Kuliniak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalska Iwona
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalska Iwona
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-30 13:27:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-30 14:11:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 10:27:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert V/2019 - na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Otwarty konkurs ofert V/2019

Załącznik do Zarządzenia Nr 36.2019
Burmistrza Łęknicy
z dnia 26 marca 2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
„Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu małych form teatralnych w Gminie Łęknica.”
 
Cel zadania:
Promowanie kultury i sztuki na terenie Gminy Łęknica oraz integracja wielopokoleniowa jej mieszkańców poprzez:
a) wspólne prowadzenie działalności kulturalnej, muzycznej, społecznej,
b) dbałość o zachowanie bądź odszukiwanie dziedzictwa kulturowego,
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
d) wystawianie przedstawień podczas imprez artystycznych, okolicznościowych, organizowanych zarówno na terenie Gminy Łęknica jak i poza nią.
 
 
Beneficjenci:
Mieszkańcy Gminy Łęknica
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm.);
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako oferenci) realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
6. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu małych form teatralnych w gminie Łęknica, oraz organizowanie przestawień dla mieszkańców gminy Łęknica, w tym również dzieci i młodzieży.
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
doświadczenie w realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór formularza dostępny: http://bip.umleknica.pl/system/obj/2403_NOWY_WZOR_-OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_2019.PDF należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2019 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Wymagana dokumentacja:
1) Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadanie publicznego ,
w tym:
1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne , ocena w skali 0-7 pkt;
4) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-7 pkt;
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – ocena 0 – 7 pkt.
 
 
8. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 205.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Monika Ołdak – tel. (68) 3624700 Koordynator,
Pani Iwona Michalska – tel. (68) 3624715 Referat Finansowy
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
KARTA OFERTY
Adnotacje urzędowe
1. Dane dotyczące ogłoszenia konkursowego
 
2. Nazwa zadania publicznego wskazana w ogłoszeniu
 
3. Nazwa i adres oferenta
 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym
 
2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3. Oferta przygotowana została na odpowiednim formularzu
 
4.W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta
 
5. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji
 
6.Do oferty załączone zostały wszystkie załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe
 
 
Uwagi dotyczące oceny formalnej
 
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 36.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 26 marca 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 t.j. ), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm. ) w związku z uchwałą NR II.13.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa zadania: Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu małych form teatralnych w Gminie Łęknica.
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl
 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
 
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          Burmistrz Łęknicy
 
                                                                                                                                                                                         /-/ Piotr Kuliniak
 
 
 
 
 
 
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018.450 t.j) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
 
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy
 
Nazwa zadania publicznego
Wysokość przyznanej dotacji
 
1.
 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy
 
Organizacja i prowadzenie małych form teatralnych w Gminie Łęknica
 
 
3 000,-
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/Piotr Kuliniak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Michalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-27 10:29:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-27 10:35:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-29 09:34:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert IV/2019 - na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Zarządzenia Nr 29.2019
Burmistrza Łęknicy
z dnia 07 marca 2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
„Organizacja wypoczynku letniego seniorów z gminy Łęknica”
 
Cel zadania:
Integracja seniorów miasta Łęknica poprzez:
a) zapewnienie wypoczynku;
b) promocję czynnych form wypoczynku;
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
d) poprawa kondycji zdrowotnej seniorów poprzez zmianę klimatu.
 
Beneficjenci:
Emeryci z terenu Gminy Łęknica.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się wkład osobowy (wolontariat).
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm.);
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci) realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
6. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
Organizacja wypoczynku letniego, oraz dowozu seniorów do miejsca wypoczynku
Działania, których realizację należy uwzględnić, przy planowaniu zadania:
szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem,
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze , w tym:
doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór formularza dostępny: http://bip.umleknica.pl/system/obj/2403_NOWY_WZOR_-OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_2019.PDF należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Wymagana dokumentacja:
1) Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadanie publicznego, w tym:
1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne , ocena w skali 0-7 pkt;
4) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-7 pkt
 
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2017 roku – 6.000 zł
Kwota dotacji w 2018 roku – 7.000 zł
 
9. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 205.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Monika Ołdak – tel. (68) 3624700 Koordynator,
Pani Iwona Michalska – tel. (68) 3624715 Referat Finansowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
KARTA OFERTY
Adnotacje urzędowe
1. Dane dotyczące ogłoszenia konkursowego
 
2. Nazwa zadania publicznego wskazana w ogłoszeniu
 
3. Nazwa i adres oferenta
 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym
 
2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3. Oferta przygotowana została na odpowiednim formularzu
 
4.W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta
 
5. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji
 
6.Do oferty załączone zostały wszystkie załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe
 
 
Uwagi dotyczące oceny formalnej
 
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 29.2019
Burmistrza Łęknicy
z dnia 07 marca 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm. w związku z uchwałą Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pt. „Organizacja wypoczynku letniego seniorów z gminy Łęknica.”
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl;
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
  

 
Burmistrz Łęknicy
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018.450 t.j) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
 
 
Pełna nazwa wnioskodawcy          Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy     
 
Nazwa zadania publicznego          Organizacja wypoczynku letniego seniorów z gminy Łęknica
 
Wysokość przyznanej dotacji        7 000,-
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/Piotr Kuliniak
 
 

 

 

 

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Michalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-07 11:58:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-07 12:02:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02 11:51:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert III/2019 - na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Zarządzenia Nr 28.2019
Burmistrza Łęknicy
z dnia 07 marca 2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
„Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica”
 
Cel zadania:
Promowanie kultury i sztuki na terenie Gminy Łęknica oraz integracja wielopokoleniowa jej mieszkańców poprzez:
a) wspólne prowadzenie działalności kulturalnej, muzycznej, społecznej,
b) dbałość o zachowanie bądź odszukiwanie dziedzictwa kulturowego,
c) wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
d) uczestnictwo w imprezach artystycznych, okolicznościowych, organizowanych zarówno na terenie Gminy Łęknica jak i poza nią.
 
 
Beneficjenci:
Mieszkańcy Gminy Łęknica
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), przy czym za wkład własny oferenta przyjmuje się wkład osobowy (wolontariat).
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm.);
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako oferenci) realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości  wnioskowanego finansowania;
6. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica.
Działania, których realizację należy uwzględnić, przy planowaniu zadania:
szczegółowy harmonogram realizacji zadania zgodny z kosztorysem.
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
doświadczenie w realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego.
 
6. Termin i miejsce składania ofert
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór formularza dostępny: http://bip.umleknica.pl/system/obj/2403_NOWY_WZOR_-OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_2019.PDF należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.
W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Wymagana dokumentacja:
1) Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadanie publicznego ,
w tym:
1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy,
2) potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne , ocena w skali 0-7 pkt;
4) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-7 pkt;
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – ocena 0 – 7 pkt.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Łęknica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym:
 
Kwota dotacji w 2017 roku – 6.400 zł
Kwota dotacji w 2018 roku – 3.000 zł
 
9. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 205.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Monika Ołdak – tel. (68) 3624700 Koordynator,
Pani Iwona Michalska – tel. (68) 3624715 Referat Finansowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
 
KARTA OFERTY
Adnotacje urzędowe
1. Dane dotyczące ogłoszenia konkursowego
 
2. Nazwa zadania publicznego wskazana w ogłoszeniu
 
3. Nazwa i adres oferenta
 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym
 
2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3. Oferta przygotowana została na odpowiednim formularzu
 
4.W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta
 
5. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji
 
6.Do oferty załączone zostały wszystkie załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe
 
 
Uwagi dotyczące oceny formalnej
 
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 28.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 07 marca 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm. ) w związku z uchwałą NR II.13.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Rady Miejskiej w Łęknicy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nazwa zadania: Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica.
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl
 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,
 
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/ Piotr Kuliniak
 
 
 
 
 
 
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018.450 t.j) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
 
 
Pełna nazwa wnioskodawcy              Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek” w Łęknicy      
 
Nazwa zadania publicznego              Organizacja i prowadzenie amatorskiego zespołu artystycznego w Gminie Łęknica
 
Wysokość przyznanej dotacji            3 000,-
 
 
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Łęknicy
 
/-/Piotr Kuliniak
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Michalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-07 11:34:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-07 11:49:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02 11:48:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert II/2019 - "Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica."

Otwarty konkurs ofert II/2019 - "Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica."

Załącznik do Zarządzenia Nr 26.2019r.
Burmistrza Łęknicy
z dnia 01 marca 2019 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Łęknicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
 
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
1. Rodzaj zadania
 
Nazwa zadania:
Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
Cel zadania:
 
Zwiększenie zainteresowania walorami turystycznymi gminy Łęknica.
Udzielenie precyzyjnej informacji o walorach i atrakcjach Łęknicy, przyczyni się to do zwiększenia ruchu turystycznego oraz promocji gminy.
 
Beneficjenci:
Turyści odwiedzający gminę Łęknica.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
 
3. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm.);
2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dalej jako oferenci) realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;
3. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz 2057) – wymagane jest aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach ( w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”);
4. Do formularza oferty należy dołączyć:
1) Informację o miejscu prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej,
2) harmonogram obsługi z uwzględnieniem dni i godzin otwarcia Punktu Informacji Turystycznej.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrzeniu pod względem merytorycznym;
6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji , wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania;
7. Burmistrz Łęknicy zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Realizacja zadania przewidziana jest od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
 
5. Warunki realizacji zadania
Oferent powinien dysponować odpowiednim lokalem na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej położonym na terenie gminy Łęknica. Realizatorami zadania mogą być wytypowane przez oferenta osoby, mogące wykazać się wiedzą o atrakcjach turystycznych gminy, posiadający odpowiednie certyfikaty.
Częstotliwość prowadzenia punktu powinna obejmować również weekendy.
 
 
6. Termin i miejsce składania ofert
 
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami (nowy wzór) formularza dostępny: http://bip.umleknica.pl/system/obj/2403_NOWY_WZOR_-OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_2019.PDF należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 roku do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica.
2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadkach braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Łęknicy.
4. Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy,
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
Przy wyborze ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami i punktacją:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione (posiadane zasoby) ocena w skali 0-7 pkt;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i programu ocena w skali 0-7 pkt;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne (kompleksowy charakter, trafność form metod służących osiągnięciu celu, konkretność i adekwatność programu w odniesieniu do adresatów zadania, kwalifikacje personelu), ocena w skali 0-7 pkt;
4) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena 0-7 pkt
 
8. Informacje dodatkowe
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęknicy ul. Żurawska 1, pok. 205.
 
Osoby uprawnione do kontaktów z organizacjami:
Pani Monika Ołdak – tel. (68) 3624700 Koordynator,
Pani Iwona Michalska – tel. (68) 3624715 Referat Finansowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
 
KARTA OFERTY
Adnotacje urzędowe
1. Dane dotyczące ogłoszenia konkursowego
 
2. Nazwa zadania publicznego wskazana w ogłoszeniu
 
3. Nazwa i adres oferenta
 
 
 
PRAWIDŁOWOŚĆ OFERTY POD WZGLĘDEM FORMALNYM
TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym
 
2. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
3. Oferta przygotowana została na odpowiednim formularzu
 
4.W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego dokonane zostały skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta
 
5. Oferta i oświadczenie oferenta podpisane zostały przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji
 
6. Do oferty załączone zostały wszystkie załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe
 
 
Uwagi dotyczące oceny formalnej
 
Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej/ oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej (niepotrzebne skreślić)
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE
ZARZĄDZENIE NR 26.2019
BURMISTRZA ŁĘKNICY
z dnia 01 marca 2019r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018., poz. 450 z późn. zm. ) w związku z uchwałą NR II.13.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej umieszczenie:
 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy www.bip.umleknica.pl;
 
2) na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu;
 
3) na stronie internetowej http://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  Burmistrz Łęknicy       
 
/-/ Piotr Kuliniak      
 
 
 
 
 
 
 
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Realizacja zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 25.000 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

 

 
 
Pełna nazwa wnioskodawcy:       Geopark „Łuk Mużakowa”           

 
Nazwa zadania publicznego:       Realizacja zadań oraz działań dotyczących turystyki i krajoznawstwa: Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w gminie Łęknica.
 
 
Wysokość dotacji:                      25.000zł

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
                         

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Michalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-28 13:46:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-01 08:50:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27 13:01:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 
Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Łęknicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Działania sportowe i edukacyjno– profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.
Maksymalna wysokość środków Gminy Łęknica przeznaczonych na  realizację zadania wynosi: 14.000 zł (słownie czternaście tysięcy złotych 00/100)

 

 
Lp.
Pełna nazwa wnioskodawcy

 
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji

 
1.

 
Łęknicki Klub Sportowy w Łęknicy

 
Działania sportowe i edukacyjno– profilaktyczne na obiektach sportowych pt. Animator sportu dzieci i młodzieży.

 
14 .000,-

 

 

 
                                                                                                                                                                                   Burmistrz Łęknicy
                                                                                                                                                                                   /-/ Piotr Kuliniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łęknica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Michalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-12 11:38:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-12 11:39:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-12 11:39:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »